Klimaticky odolný kraj

O projektu

LIFE COALA je integrovaný projekt programu LIFE, který se zaměřuje na zvyšování odolnosti našeho regionu vůči klimatické změně. Hlavním úkolem projektu je úspěšné zavádění cílů Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu a tím příspět ke zvýšení klimatické odolnosti kraje, zlepšení kvality prostředí pro život jeho obyvatel a podpoření udržitelného rozvoje kraje.

Celková doba realizace projektu je 10 let (2021 až 2031) rozdělených do 4 na sebe navazujících fází. Během této doby bude realizováno celkem 41 aktivit, na které je navázáno 139 ukazatelů.

Na projektu se podílí celkem 13 partnerů, kdy vedoucím partnerem je Moravskoslezský kraj.

Dílčí cíle projektu

 • Podpora adaptačních opatření a projektů
 • Posílení odborných i personálních kapacit
 • Zkvalitnění relevantních informací o území kraje
 • Realizace demonstračních a pilotních aktivit
 • Zvýšení informovanosti o adaptaci na změnu klimatu
 • Mobilizace finančních zdrojů
 • Sdílení výsledků projektu a příkladů dobré praxe

Aktivity projektu

 • Adaptační opatření
  • Regionální plán přizpůsobení se změně klimatu pro Slezské vojvodství v Polsku včetně organizace konference CLIMAT-CON
  • Aktualizace adaptační strategie Moravskoslezského kraje
  • Podpora adaptačních plánů měst v regionu
  • Zelené sídliště v Karviné
  • Podpora rozvoje zelené infrastruktury ve městech Orlová, Karviná, Havířov
  • Koncepce hospodaření s dešťovou vodou v Karviné a Havířově
  • Koncepce péče o zeleň v majetku Moravskoslezského kraje
  • Cos-benefit analýza ekosystémových služeb poskytovaných v rámci adaptačních opatření v našem kraji
 • Mitigační opatření
  • Energetický management v Karviné
  • Smart Building System (SBS) – systém adaptace a mitigace pro budovy v majetku Moravskoslezského kraje
 • Podpora adaptace přírody a krajiny
  • Uzemní studie pro tepelný ostrov ostravské aglomerace
  • Rizikové vsakování srážkových vod
  • Koncepce péče o maloplošná chráněná území Moravskoslezského kraje v podmínkách změny klimatu
  • Plán nízkouhlíkového a klimaticky odolného rozvoje Pohornické krajiny
  • Studie dopadů klimatických změn na zemědělství
  • Regionální informační systém pro realizace zelených opatření – MiSe Klima
  • Poradenství v oblasti realizace klimatických a energeticky úsporných opatření v krajině, v sídlech, v budovách včetně možnosti financování
  • Poradenství pro malé a střední podnikatele ve formě Envi Skenu a Envi Projektu
  • Revize ekonomických nástrojů MSK a mobilizace zdrojů
 • Demonstrační a pilotní projekty
  • Přeměna rekultivovaného území Kotliny v Doubravě na bezzásahové území
  • Po stopách původní Karviné a Přírodní a relaxační part Karvinské moře
  • Revitalizace důlních nádrží "Sušánecké rybníky" v Havířově
  • Pilotní rekultivace lokality ovlivněné těžbou
  • Pilotní vodní nádrž v Orlové
  • Pilotní realizace veřejných prostranství v Karviné a v Havířově
  • Climate Smart Orlová
  • Studie využití poklesové oblasti Kozinec v obci Doubrava
  • Pilotní adaptace budov v majetku Moravskoslezského kraje
  • Revitalizace těžbou ovlivněné lokality Makoszowy v Polsku

Projekt LIFE COALA je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím programu LIFE