Klimaticky odolný kraj

O projektu

Hlavním úkolem projektu LIFE COALA je úspěšné zavádění cílů Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu.

Moravskoslezský kraj je v současné době jediným krajem v České republice, který má zpracovanou adaptační strategii a řeší klimatickou změnu komplexně. Zavádění adaptačních opatření na změnu klimatu je ale velmi náročný proces, který naráží na celou řadu bariér.

Změna klimatu je na regionální úrovni stále brána jako okrajové téma. Chybí vzájemné předávání informací a zkušeností a také nejsou dostatečně prezentovány praktické a inspirativní příklady již zrealizovaných adaptačních opatření (tzv. dobré praxe). Projekt LIFE COALA na tyto impulzy reaguje a vytváří tak prostor pro úspěšnou transformaci a zvýšení klimatické odolnosti kraje.

Jedním ze zahraničních partnerů projektu je také Slezské Vojvodství (Polsko), které právě vstupuje do procesu regionální adaptace a získané zkušenosti z projektu LIFE COALA bude současně sdílet s dalšími regiony v Polsku.

Cíle projektu LIFE COALA

  • Vytvoření koalice pro adaptaci a definování společných priorit pro posílení klimatické odolnosti Moravskoslezského kraje
  • Posílení nástrojů plánování v adaptačním procesu a podpoření jejich uplatňování v praxi
  • Zajištění dostatečné odborné i personální kapacity pro řízení celého procesu, podpora individuálních projektů z komplementárních (dalších) zdrojů tak, aby byla posílena klimatická odolnost kraje
  • Zkvalitnění a zpřístupnění důležitých informací o území kraje v informačním systému pro adaptace, který bude využíván pro přípravu konkrétních cílených opatření a včetně průběžného vyhodnocování celého procesu adaptace
  • Realizace demonstračních a pilotních aktivit tak, aby použité postupy a přístupy byly dále přínosné pro další realizátory v procesu adaptace a to jak v Moravskoslezském kraji, tak i v rámci ČR a EU
  • Zvýšení povědomí a aktivity obyvatel kraje o klimatické změně a potřebě posílení odolnosti vůči ní
  • Mobilizace a zvýšení čerpání finančních zdrojů určených na realizaci projektů pro podporu klimatické odolnosti kraje
  • Sdílení a šíření výsledků projektu nejen v Moravskoslezském kraji, ale v rámci celé ČR včetně navazování nových partnerství a sdílení zkušeností z dostupných příkladů dobré praxe v EU

Projekt LIFE COALA je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím programu LIFE

O projektu

Logo – Projekt LIFE COALA

Projekt LIFE COALA je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím programu LIFE

Projekt IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation, akronym LIFE‑IP COALA, číslo projektu LIFE20 IPC/CZ/000004, je spolufinancován z evropského programu LIFE, sub‑programme Climate action