Klimaticky odolný kraj

O projektu

Projekt LIFE COALA je integrovaný projekt programu LIFE a je zaměřený na zvyšování klimatické odolnosti Moravskoslezského kraje. Hlavním úkolem projektu LIFE COALA je úspěšné zavádění cílů Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu.

Doba realizace projektu: 2021–2031

Na projektu se podílí celkem 13 partnerů. Vedoucím partnerem je Moravskoslezský kraj.

Zavádění adaptačních opatření na změnu klimatu je náročný proces, který naráží na celou řadu bariér. Změna klimatu je na regionální úrovni stále brána spíše jako okrajové téma. Chybí vzájemné předávání informací a zkušeností a současně nejsou dostatečně prezentovány příklady již zrealizovaných adaptačních opatření (tzv. dobré praxe). Projekt LIFE COALA na tyto skutečnosti reaguje a vytváří prostor pro úspěšnou transformaci a zvýšení klimatické odolnosti Moravskoslezského kraje.

Kromě samotného řízení projektu a realizace vlastních pilotních aktivit je rolí Moravskoslezského kraje v projektu propojovat jednotlivé regionální subjekty a stát se vědomostní základnou. Spolu s dalšími partnery kraj poskytuje poradenství v oblasti adaptací, předsedá nově vzniklému dobrovolnému sdružení nazvanému Klimatická aliance, pořádá nebo drží záštitu nad nejrůznějšími školeními či workshopy a vzdělává vlastní pracovníky i širší veřejnost. Během roku 2024 by navíc měl spustit vědomostní portál nazvaný RISA (Regionální informační systém pro adaptace), jehož cílem je na jednom místě shromažďovat informace, dokumenty i příklady realizovaných adaptačních opatření a jednoduchým, přehledným a srozumitelným způsobem je předávat širšímu publiku.

Jedním ze zahraničních partnerů projektu je také Slezské Vojvodství (Polsko), které čelí podobným výzvám jako Moravskoslezský kraj a získané zkušenosti z projektu LIFE COALA bude dále sdílet s dalšími polskými regiony.

Cíle projektu LIFE COALA

 • Podpora adaptačních opatření a projektů
 • Posílení odborných i personálních kapacit
 • Zkvalitnění relevantních informací o území kraje
 • Realizace demonstračních a pilotních aktivit
 • Zvýšení informovanosti o adaptaci na změnu klimatu
 • Mobilizace finančních zdrojů
 • Sdílení výsledků projektu a příkladů dobré praxe

Aktivity projektu LIFE COALA

 • Adaptační opatření
  • Regionální plán přizpůsobení se změně klimatu pro Slezské vojvodství v Polsku včetně organizace konference CLIMAT-CON
  • Aktualizace adaptační strategie Moravskoslezského kraje
  • Podpora adaptačních plánů měst v Moravskoslezském kraji
  • Zelené sídliště v Karviné
  • Podpora rozvoje zelené infrastruktury ve městech Orlová, Karviná, Havířov
  • Koncepce hospodaření s dešťovou vodou v Karviné a Havířově
  • Koncepce péče o zeleň v majetku Moravskoslezského kraje
  • Cos- -benefit analýza a ekosystémové služby poskytované v rámci adaptačních opatření v Moravskoslezském kraji
 • Mitigační opatření
  • Energetický management v Karviné
  • Smart Building System (SBS) – systém adaptace a mitigace pro budovy v majetku Moravskoslezského kraje
 • Podpora adaptace přírody a krajiny
  • Uzemní studie pro tepelný ostrov ostravské aglomerace a rizikové vsakování srážkových vod
  • Koncepce péče o maloplošná chráněná území Moravskoslezského kraje v podmínkách klimatických změn
  • Plán nízkouhlíkového a klimaticky odolného rozvoje Pohornické krajiny
  • Studie dopadů klimatických změn na zemědělství
  • Regionální informační systém pro adaptace – RISA
  • Poradenství pro krajinu a sídla, budovy, dotace a pro malé a střední podnikatele
  • Revize ekonomických nástrojů MSK a mobilizace zdrojů
 • Demonstrační a pilotní projekty
  • Přeměna rekultivovaného území Kotliny v Doubravě na bezzásahové území
  • Po stopách původní Karviné a Přírodní a relaxační part Karvinské moře
  • Revitalizace důlních nádrží "Sušánecké rybníky" v Havířově
  • Pilotní rekultivace lokality ovlivněné těžbou
  • Pilotní vodní nádrž v Orlové
  • Pilotní realizace veřejných prostranství v Karviné a v Havířově
  • Climate Smart Orlová
  • Studie využití poklesové oblasti Kozinec v obci Doubrava
  • Pilotní adaptace budov v majetku Moravskoslezského kraje
  • Revitalizace těžbou ovlivněné lokality Makoszowy nebo jiná plocha SRK

Projekt LIFE COALA je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím programu LIFE